Adatkezelési tájékoztató

PTM PROJEKT KFT.

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat a www.rivallo.hu

weboldal használatával kapcsolatosan

 

 

Jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (továbbiakban: „Szabályzat”) célja, hogy PTM Projekt Kft. (székhely: 4071 Hortobágy, Ady Endre utca 10.; adószám: 28755500109; cégjegyzékszám: 09 09 031949), elektronikus elérhetőség: info@rivallo.hu; továbbiakban: „Adatkezelő”) www.rivallo.hu oldal üzemeltetésével és a honlapon tárolt adatok kezelésével, felhasználásával, továbbításával kapcsolatosan a legszélesebb körben tájékoztassa az érintetteket.

 

 1. Fogalmak:

 

 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 • adatzárolás: Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;
 • különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok,
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 

 1. Adatkezelésre, adatfeldolgozásra vonatkozó szabályok:

 

 • Személyes adat akkor kezelhető, ha
  • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
  • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
 • Az érintett a szolgáltatás igénybevétele során megadott adatait, mint a szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban: igénybe vevő vagy érintett) azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat az adatkezelő a 2001. évi CVIII. törvény szerint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó ellenértékek számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli.
 • Különleges adatot az Adatkezelő nem kezel.
 • Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.
 • Jelen Szabályzat szempontjából adatkezelő: PTM Projekt Kft.
 • Az adatkezelés időtartama: 5 év.
 • Az adatkezelés célja: felhasználói fiókok létrehozása az érintettek által, szerződések megkötése és teljesítése, jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés.
 • Az adatkezelő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó ellenértékek számlázása céljából kezeli az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek a ellenérték meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. Az adatkezelő a fentieken felül a szolgáltatás nyújtása céljából kezeli azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Az adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat a szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából is kezeli, amennyiben érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul.
 • Az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítja, hogy a szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából is kezelt adatoknak e célból való adatkezelését az igénybe vevő megtilthassa.
 • Az igénybe vevő a szolgáltatás megrendelésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy a adatkezelőval együttműködő más adatkezelők (továbbiakban: harmadik fél) részére adatait a adatkezelő átadja kizárólag azon célokra, amely célra az adatok kezelésére maga a adatkezelő is jogosult. Amennyiben a adatkezelő adatkezelési joga valamely cél tekintetében megszűnik, úgy erről a harmadik felet értesíti.
 • Az adatkezelési jog megszűnése esetén a adatkezelő a szolgáltatást igénybe vevő adatait törli. A adatkezelő biztosítja, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a adatkezelő mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel.
 • Az érintett adatszolgáltatási kötelezettsége önkéntes, azonban a szükséges és elégséges adatok hiányában az adatkezelő az érintett megrendeléseit nem tudja teljesíteni. Így a szolgáltatásunk teljesítése céljából, és e szabályzat szerinti feltételek mellett kérjük „kötelező” jelleggel megadni a szükséges és elégséges adatokat. A kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan rekordok, amelyek kitöltése nélkül a szolgáltatás sikerrel nem zárulhat.
 • A szolgáltatás igénybe vételével az igénybe vevő elismeri, hogy a adatkezelő adatkezelési szabályait megismerte, és elfogadta, és az abban meghatározott nyilatkozatokat megtette, illetve a szolgáltatás igénybe vétele az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül.
 • Az adatkezelő vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvein és gyakorlatán, ezekről a változásokról előzetesen értesíti honlapjának látogatóit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék az adatkezelő portáljának egész területén érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot. A személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen Szabályzat mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.
 • Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.
 • Adatkezelő az érintettek által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészíti ki és nem kapcsolja össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen, az adott érintettől kapott hozzájárulás esetén teheti meg.
 • Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására a adatkezelőt, az adatkezelő – törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.
 • Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevők személyes adatokat bocsátanak az Adatkezelő rendelkezésére, Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa ezeknek az adatoknak a biztonságát – mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.
 • A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá.
 • Az adatkezelő jelenleg nem kínál kifejezetten 16 éven aluli gyermekek számára szánt szolgáltatást, ezúton kijelenti, hogy nem gyűjt, és nem kezel 16 éven aluli gyermekekről személyes adatokat. Amennyiben 16 éven aluli gyermek személyes adatainak kezelésére vonatkozó igény merül fel, csak abban az esetben lehetséges ilyen adatok rögzítése, amennyiben megfelelően kiállított ellenőrizhető formájú szülői, vagy más törvényes képviselői beleegyezés, hozzájárulás áll rendelkezésünkre. Ilyen felhatalmazás hiányában gyerekek személyes adatai nem kerülnek rögzítésre (még akkor sem, ha ennek hiányában a szolgáltatást nem lehet igénybe venni).
 • A GDPR 13. cikk (2) f) pont szerinti automatikus döntéshozatalra nem kerül sor.
 • Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem kerülnek továbbításra a személyes adatok.

 

III. Érintettek jogai:

 

 • Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Az érintett bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa az általa kezelt adatairól az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, valamint az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről amennyiben az érintett személyes adatainak továbbítására kerül sor.

 

A fentiekkel összefüggésben az érintett jogosult a kezelt adatairól másolatot kérni.

 

 • A helyesbítéshez, módosításhoz való jog

Az érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését, módosítását, illetve kiegészítését kérni.

A helyesbítésről vagy módosításról az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

 • Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az érintett jogosult továbbá arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

 • A törléshez („elfeledtetéshez”) való jog

Az érintett jogosult valamely vagy az összes személyes adatának törlését kérni, ha:

 • kezelése jogellenes,
 • az érintett kéri,
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
 • azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

 

A törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett a személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti amennyiben:

–     az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát

–     az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

–     az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

–     az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása esetén az Adatkezelő a korlátozással érintett személyes adatokat – a tárolás kivételével – nem kezeli, illetve csak annyiban kezeli, amennyiben ahhoz az érintett hozzájárult, illetve ilyen hozzájárulás hiányában azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek.

 

 • A tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

  • a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el,
  • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,
  • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni, és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek ezen döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

 • Jogorvoslathoz való jog

Az érintett személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogsértés esetén jogosult a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni.

Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) kell a panaszt benyújtani.

 

Az érintett az alábbi esetekben bírósághoz fordulhat:

–     jogsérelem esetén,

–     a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben,

–     ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik az előterjesztett panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A per elbírálása a törvényszék (https://birosag.hu/torvenyszekek) hatáskörébe tartozik.

A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 

 1. Egyéb rendelkezések

 

Adatkezelő jogosult a jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat egyoldalú módosítására, amelyről elektronikus úton értesíti az érintetteket.

 

Kelt: Debrecen, 2022. április 01.

 

PTM Projekt KFT.