Általános Szerződési Feltételek

PTM PROJEKT KFT.

Általános Szerződési Feltételek a www.rivallo.hu

weboldal használatával kapcsolatosan

 

I./ Általános Rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF, vagy Általános Szerződési Feltételek) tartalmazzák PTM Projekt Kft. (székhely: 4071 Hortobágy, Ady Endre utca 10.; adószám: 28755500 1 09; cégjegyzékszám: 09 09 031949) mint Szolgáltató www.rivallo.hu URL alatt elérhető weboldalán és a kapcsolódó platformjain, közösségi média oldalain (a továbbiakban: Felület) nyújtott ÁSZF szerinti szolgáltatásai (a továbbiakban: Szolgáltatás) nyújtására és igénybevételére vonatkozó jogokat és kötelezettségeket

1./ Alapfogalmak:

Szolgáltató: PTM Projekt Kft. (székhely: 4071 Hortobágy, Ady Endre utca 10.; adószám: 28755500 1 09; cégjegyzékszám: 09 09 031949), mint a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság.

Weboldal: A Szolgáltató által a szolgáltatás igénybevétele érdekében létrehozott és fenntartott internetes felület: www.rivallo.hu.

Szolgáltatás: A Szolgáltató által a jelen ÁSZF-ben meghatározott, a Megbízók és Megvalósítók részére nyújtott közvetítői és kapcsolódó szolgáltatás.

Megbízó: Az egyes szellemi alkotások elkészítésére pályázatot kiíró és a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő, a weboldalon megbízóként regisztrált természetes, jogi személy, vagy gazdasági társaság.

Megvalósító: A Megbízó által kiírt pályázatra pályamunkákat benyújtó, a weboldalon Megvalósítóként regisztrált gazdasági társaság (egyéni vállalkozó, egyéni cég, korlátolt felelőségű társaság, részvénytársaság, betéti társaság) vagy természetes személy.

Felhasználó: A Megbízók és a Megvalósítók összefoglaló elnevezése.

Pályázat: A Megbízó által a weboldalon kiírt, meghatározott szellemi alkotások elkészítésére vonatkozó megbízás.

Pályamunka: A Megvalósítók által a pályázatokra benyújtott és benyújtandó megoldások, elgondolások, ötletek.

Pályázat leírása: A Megvalósítók által az elkészítendő pályamunkára vonatkozó, a Megbízó által meghatározott alapelvek, instrukciók, információk, követelmények összessége.

Pályázati határidő: A pályamunka benyújtására a Megbízó által előírt határidő.

Pályázat aktív státusza: A pályázat élesítésétől a pályázati határidő lejártáig tartó időszak.

Pályázati fórum: Az egyes pályázatokhoz kapcsolódó nyílt kommunikációs felület.

Belső chat: Az egyes pályázatokhoz kapcsolódó zárt kommunikációs felület.

Pályázati díj: A Megbízó által a nyertes pályamunkát benyújtó Megvalósítóknak felajánlott bruttó pénzösszeg.

Minimális pályázati díj: A Szolgáltató által meghatározott, a pályázatokhoz rendelhető legalacsonyabb pályázati díj (bruttó).

Közvetítői díj: A Szolgáltatónak az általa nyújtott közvetítői szolgáltatásért járó, a Megbízó által fizetendő díj. Kötelező nyertes pályamunka kiválasztással meghirdetett pályázat esetén a közvetítői díj a pályázati díj 15%-a (fix díjas pályázat). Abban az esetben, ha a Megbízó a meghirdetett pályázat alapján nem vállal kötelezettséget nyertes pályamunka kiválasztására, a közvetítői díj a pályázati díj 25%-a (nem fix díjas pályázat).

Közzétételi díj: A Megbízó által a Szolgáltatónak, a pályázat Weboldalon történő megjelenítéséért fizetendő díj, amely 4.500,- Ft/pályázat.

Kiegészítő szolgáltatások: A pályázatok feladásakor a Megbízó által kiválasztott, a Szolgáltató által nyújtott kiegészítő tevékenységek: kiemelés, support, közösségi média megjelenés, hírlevél stb. A kiegészítő szolgáltatások választása opcionális a weboldalon meghatározott felár ellenében. 

2./ ÁSZF célja, tárgyi hatálya

A Szolgáltató az ÁSZF-et a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően azért határozta meg, hogy ebben teljeskörűen szabályozásra kerüljön a 2. fejezetben meghatározott szolgáltatás, az annak igénybevételének és használatának feltételei, a Szolgáltató és a Felhasználók jogai és kötelezettségei, valamint a szolgáltatással összefüggő egyéb lényeges körülmények.

Az ÁSZF rendelkezései a Szolgáltató, valamint a Szolgáltató szolgáltatását igénybe vevő Felhasználók egymással szembeni jogait és kötelezettségeit szabályozzák.

3./ Az ÁSZF közzététele

Az ÁSZF-et a Szolgáltató a weboldalon akként teszi közzé, hogy az előzetes regisztráció nélkül is megismerhető, áttanulmányozható. A weboldalon történő regisztráció során a Szolgáltató köteles az ÁSZF-et oly módon is megismerhetővé, hozzáférhetővé tenni, hogy a Felhasználó azt elektronikus formában magánál tárolhassa.

4./ Az ÁSZF elfogadása

Az ÁSZF-et a weboldalon történő regisztráció során elektronikusan tett kifejezett nyilatkozattal kell elfogadni. Az ÁSZF elektronikus úton történő elfogadása a regisztráció, és ennél fogva a pályázat elindításának és a pályamunkák benyújtásának is előfeltétele.

5./ Az ÁSZF módosítása

A Szolgáltató fenntartja jogát a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosításról a Szolgáltató rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást az erre szolgáló felületen, a Szolgáltató által küldött hírlevél, vagy valamennyi Felhasználónak küldött e-mail tartalmazhatja. A módosítást követően a szolgáltatás igénybevétele vagy a fórumok használata az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

A felek jogainak és kötelezettségeinek jelentős módosítása csak akkor válik a Szolgáltató és a Felhasználók közötti szerződés részévé, ha a Felhasználó a módosított rendelkezést tartalmazó ÁSZF-et  a Szolgáltató figyelemfelhívó tájékoztatását követően kifejezetten elfogadta.

II./ A közvetítői jogviszony tárgya, a szolgáltatás igénybevételének menete

A Weboldalon regisztrált Megbízó a Weboldalon pályázatot írhat ki egyes szellemi alkotások elkészítésére. A Megbízó által feladott pályázat a Szolgáltató általi ellenőrzést és a közzétételi díj megfizetését követően kerül ki a Weboldalra. A pályázatra a weboldalon regisztrált Megvalósítók pályamunkát nyújthatnak be a pályázati leírásban meghatározott pályázati határidőn belül. A pályázati határidőn túl benyújtott pályázatok nem esnek értékelés alá, a Szolgáltató az elkésett pályázatot akként tekinti, mintha be sem nyújtották volna.  A beérkezett pályázatokat a Megbízó a pályázati határidő lejártát követően, a pályázati leírásban megjelölt határidőn belül értékeli és kiválasztja a nyertes Megvalósítót. Ezt követően a pályázat nyertes Megvalósítóját a Szolgáltató elektronikus levélben (e-mailben) értesíti a pályázat eredményről.

A kiírt pályázatra nyertes pályamunkát benyújtó Megvalósító a Megbízó által meghatározott összegű pályázati díjban részesül. A nyertes Megvalósító a Szolgáltató részére megküldi az eredeti pályázati anyagokat, valamint ha gazdasági társaság a Megvalósító a pályázati díjról kiállított számlát.

A nyertes pályázatot benyújtó Megvalósító a pályamunkában szereplő szellemi alkotásra vonatkozóan a mindenkor hatályos szerzői jogi törvényben foglaltak szerint felhasználási szerződést köt a Megbízóval, amelyben a Megvalósító teljeskörű felhasználási jogot enged a pályamunkában szereplő szellemi alkotásra vonatkozóan a Szolgáltató által megfizetett pályázati díj ellenében. Szolgáltató a Felhasználók rendelkezésére bocsátja a felhasználási szerződés mintát. A Megbízó a nyertes pályamunka díjat, a Szolgáltató által nyújtott közvetítői szolgáltatásért közvetítői díjat, valamint az igénybe vett kiegészítő szolgáltatások díját köteles megfizetni a Szolgáltatónak az arra vonatkozó határidőn belül.

1./ A közvetítői jogviszony létrejötte

A közvetítői jogviszony a weblapon a Megbízókénti regisztrációval és ennek során az ÁSZF elfogadásával jön létre.

III./ A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

1./ A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások

A Szolgáltató a Weboldal biztosításával közvetítői szolgáltatást nyújt az egyes szellemi alkotások elkészítésére igényt tartó Megbízók, valamint az adott szellemi alkotások elkészítésére vállalkozó Megvalósítók számára.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal a Weboldal üzemeltetésére napi 24 órában az év 365/366 napjában, kivéve akkor, ha a Weboldal működésének szünetelését eredményező weboldal-karbantartási munkálatok szükségesek, valamint olyan előre nem látott, a Szolgáltató tevékenységén kívül eső, külső körülmény következik be, amely a Weboldal működésének szünetelését eredményezi.

A Weboldalon végzett karbantartási munkálatok nem eredményezhetik a Weboldal működésének több mint 48 órán túli szünetelését. A reguláris karbantartási munkálatok időpontjáról a Szolgáltató a Felhasználókat értesíti. A Szolgáltató a Weboldal legalább 24 órán át tartó elérhetetlensége esetén jogosult a Pályázati határidőt az érintett Megbízóval történő egyeztetésnek megfelelően módosítani.

A pályázat beérkezése után a Szolgáltató áttekinti, szükség esetén véleményezi a pályázatot a jelen ÁSZF szabályaival összhangban. A Szolgáltató a Megbízó által az adott Pályázat benyújtásakor fizetendő, a Weboldal által kiszámolt összeg pénzforgalmi számláján való jóváírását követő 24 órán belül aktiválja a Weboldalon a pályázatot.

A Szolgáltató online adminisztrációs rendszere folyamatos nyilvántartást vezet a Megbízók tranzakcióiról.

A Szolgáltató számlát készít és állít ki a Megbízó felé. A számla a közzétételi díjat tartalmazza. A számlát a Szolgáltató elektronikus úton küldi meg a Megbízónak a regisztráció során megadott címre. A fizetés teljesítési napja a Szolgáltató számláján történő jóváírás napja. A Szolgáltató részére történő banki átutalás költségei a Megbízót terhelik.

A Szolgáltató a Felhasználó által a regisztráció során megadott adatokat bármikor ellenőrizheti. Amennyiben a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságát illetően kétség merül fel, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó Weboldalhoz való hozzáférését az ellenőrzés lezárásáig felfüggeszteni.

A Szolgáltató jogosult bármely Pályázat, Pályamunka, Fórum, Belső chat vagy más, Weboldalon közzétett tartalom, információ törlésére, amennyiben azok a Szolgáltató értelmezése szerint ellenkeznek a Weboldal megfelelő használatával vagy a Szolgáltató által a jelen ÁSZF-ben meghatározott rendelkezésekkel, vagy az Anonimitás és Plagizálás irányelvekkel, vagy a Weboldalon közzétett, felhasználásra vonatkozó egyéb elvekkel, vagy, ha azok más jogát illetve jogos érdekét sértik, így különösen a jelen szerződés VI.2./ pontjában meghatározott tartalmak, továbbá amelyek:

 • nem állnak kapcsolatban a Szolgáltatóval és az általa nyújtott szolgáltatással;
 • jogsértést valósítanak, meg, vagy annak elkövetésére hívnak fel;
 • obszcén és közönséges nyelvezetet vagy bárki megbotránkoztatására okot adó anyagot tartalmaznak;
 • más Felhasználók lejáratására irányulnak;
 • a Szolgáltatóval, vagy bármely más céggel kapcsolatos nem nyilvános adatokat érintenek;
 • mások jó hírnevét, becsületét sértő tartalmak;
 • megsértik a fentebb érintett szabályzatokat, irányelveket.

A Szolgáltató jogosult a Weboldal használatából kizárni a regisztráció során valótlan adatokat megadó, valamint az előző bekezdésben meghatározott információkat akár a Weboldalon, akár más médiumon közzétevő Felhasználót.

Amennyiben a Weboldalon a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy a Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001 évi CVIIII. törvény (a továbbiakban: Ekrtv.) alapján jár el, és a jogsértő tartalmat (Pályázatot. Pályamunkát, Fórum tartalmat, Belső chatet tartalmat stb.) eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre vonatkozó, megfelelő értesítést kap. A Szolgáltató a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

2./ A Szolgáltató, mint közvetítő Szolgáltató felelőssége

A Szolgáltató a Weboldal működtetését a II./ pontban meghatározott szolgáltatás nyújtására közvetítő Szolgáltatóként végzi, így a Felhasználók a közöttük a jelen ÁSZF alapján létrejövő jogviszonyból, valamint az általuk megkötött Felhasználási Szerződésből eredően nem támaszthatnak igényeket a Szolgáltatóval szemben. A Szolgáltató, mint közvetítő Szolgáltató az Ekrtv. 7. § (2) bekezdése értelmében a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott, a Szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információért nem felel.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget harmadik személyekkel szemben a Weboldalon tett, nem tőle származó nyilatkozatok tartalmáért, így a különösen a Weboldalon közzétett Pályázatok és Pályamunkák jogszabályi megfelelőségéért. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a Felhasználó által a Weboldalon közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat, továbbá nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A Felhasználó által a Weboldalon közzétett tartalom által harmadik személyeknek okozott kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. Amennyiben a Weboldalon a Felhasználó által közzétett tartalommal kapcsolatban harmadik személy igényt támaszt vagy hatóság eljárást indít a Szolgáltatóval szemben, a Felhasználó az igényérvényesítés vagy hatósági eljárás folytán a Szolgáltatónál keletkező valamennyi költséget és kárt köteles megtéríteni a Szolgáltatónak.

A Felhasználó köteles megtéríteni a Szolgáltatónak azt a kárt, amelyet akár a Weboldalon, akár más médiumon közzétett tartalommal a Szolgáltatónak okozott, vagy amely kár a Szolgáltatónál a közzétett tartalommal összefüggésben felmerült. A Felhasználó köteles továbbá megtenni minden olyan, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést, amely a Szolgáltató jó hírnevének helyreállítása érdekében szükséges (ideértve Felhasználó által elkövetett jogsértés Szolgáltató nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését célzó nyilatkozatok megtételét, valamint a Felhasználó által elkövetett jogsértés következtében a Szolgáltatónál keletkező károk és kockázatok megelőzése és enyhítése érdekében tett intézkedéseket).

3./ Személyes adatok védelme

A Szolgáltató a Felhasználók által a Weboldalon rendelkezésre bocsátott személyes adatokat és közzétett információkat a nyilvános tartalmak kivételével zártan köteles kezelni, azokat harmadik személyek részére nem teheti hozzáférhetővé, illetve oly módon köteles tárolni, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.

A Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait csak az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerintadhatja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

A Felhasználó által megadott személyes adatok kizárólagosan a pályázatra történő jelentkezéshez, annak elbírálásához és az ÁSZF szerinti szerződéskötéshez szükségesek a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal összhangban.

Amennyiben a Felhasználó megváltoztatja adatait, a Szolgáltató a felhasználói jogosultság ideje alatt tárolja korábbi adatait az adatvédelmi nyilatkozata alapján, kivéve ha Felhasználó kifejezetten kéri azok törlését, és nincs Szolgáltatónak jogszabályi kötelezettsége azok kezelésére.

A Szolgáltató felhasználhatja az általa a Felhasználóról tárolt információkat a felmerülő kérdések, viták megoldása esetén.

A Szolgáltató a magyar és uniós adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek megkeresésére a Szolgáltató köteles a szükséges, a Felhasználóról tárolt személyes adatokat, információkat kiadni.

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes szabályokat a Szolgáltató Adatvédelmi és adatkezelési Szabályzata tartalmazza.

 

 

IV./ A Megbízó jogai és kötelezettségei

Az a Felhasználó, aki Pályázatot kíván kiírni a Weboldalon, köteles Megbízóként azon regisztrálni.

A Megbízó az ÁSZF elfogadásával megbízza a Szolgáltatót, hogy a Weboldal biztosításával és rendelkezésre tartásával teremtsen kapcsolatot közte és a Megvalósítók között, azaz biztosítsa, hogy a Megbízó kiírhassa Pályázatát a Weboldalon.

A Megbízó a Pályázat indításakor köteles a szerződéskötéshez és a számlázáshoz szükséges, a Weboldalon meghatározott adatokat megadni.

A Megbízó a Pályázattal kapcsolatban kizárólagosságot biztosít a Szolgáltató részére, azaz Pályázat benyújtásával más Szolgáltatónál a Pályázat leírásával azonos, vagy lényegi pontokban azonos Pályázatot nem tehet közzé és egyéb módon sem bízhat meg mást a Pályázatnak megfelelő szellemi termék elkészítésére.

A Megbízó a Pályázatban meghatározott szellemi alkotások elkészítésére hívhatja fel a Weboldalon regisztrált Megvalósítók figyelmét.

A Megbízó köteles kiválasztani az adott Pályázat főkategóriáját. Amennyiben nincsen megfelelő kategória, úgy a Weboldalon az erre szolgáló felületen Megbízó egyéb kategóriát jelölhet meg. Bizonyos kategóriák (pl. szlogen) nem választhatóak, ha a Megbízó nem vállal kötelezettséget a nyertes pályamunka kiválasztására.

A Megbízó a Pályázatban köteles meghatározni az adott Pályázatra benyújtható Pályamunkák benyújtásának határidejét. A Pályázati határidő abban az időpontban kezdődik, amikor a Szolgáltató a Pályázatot aktiválja a Weboldalon.

A Megbízó a Pályázatban köteles megjelölni a Pályázati díjat (bruttó), amelynek el kell érnie a Szolgáltató által a Weboldalon meghatározott Minimális Pályázati Díjat (bruttó).

A Megbízó a Pályázat elválaszthatatlan részét képező „Pályázat leírása” űrlapon köteles közzé tenni a Pályázat alapján ellátandó feladatra vonatkozó konkrét instrukciókat, információkat és egyéb adatokat.

A Megbízó a Pályázat indítását követően köteles átutalni a Szolgáltatónak az adott Pályázat indításakor megfizetendő közzétételi díjatamelyről a megadott e-mail címére kap számlát a Szolgáltatótól a pályázat ellenőrzése után. A Pályázat aktiválásának előfeltétele a megjelölt költségek megfizetése.

Megbízó a Pályázat visszavonására díjmentesen kizárólag az előző bekezdésben jelölt díjak megfizetéséig jogosult. Amennyiben a pályázat közzétételre kerül a Weboldalon, a Megbízó kizárólag abban az esetben vonhatja vissza pályázatát, ha a pályázati díj 10%-ának megfelelő további közvetítői díjat fizet meg Szolgáltató részére. A díj Szolgáltató számláján történő jóváírás napján számít teljesítettnek. Szolgáltató a díjfizetést követően leveszi a Pályázatot a Weboldalról.

A Megbízó tudomásul veszi, hogy az aktivált Pályázat ajánlattételre való felhívásnak minősül.

Amennyiben a Pályázati határidőn belül nem érkezett be egyetlen Pályamunka sem, a Megbízó mind a Pályázati határidő lejárta előtt, mind pedig annak lejárta után jogosult az alábbi opciók közül választani:

 • a Megbízó jogosult a Pályázati határidőt meghosszabbítani, vagy a Pályázati határidőt meghosszabbítani és a Pályázati díjat megnövelni,
 • a Megbízó jogosult a „Pályázat leírása” űrlap lényeges tartalmát módosítani, ebben az esetben azonban köteles a Pályázati határidőt meghosszabbítani és a Pályázati díjat megnövelni.

A fent megjelölt opciók kiválasztása és az azokhoz fűződő fizetési kötelezettségek teljesítése után a Szolgáltató aktiválja a Pályázatot annak bővített részében meghatározottaknak megfelelően.

A Megbízó a Pályázati határidő letelte után a Megvalósítók Pályamunkái közül választ nyertes Pályamunkát. A Megbízó a nyertes Pályamunka kiválasztására  –fix közvetítői díjas pályázatoknál -5 munkanapon belül (a továbbiakban: értékelési határidő) köteles. Amennyiben a Pályázati Felhívás összetettsége, vagy a beérkezett Pályamunkák terjedelme, illetve nagy száma indokolja Szolgáltató és Megbízó ettől eltérő, hosszabb értékelési határidőben is megállapodhatnak, amelyről Szolgáltató köteles tájékoztatni a pályázó Megvalósítókat. Ha Megbízó az előírt értékelési határidőn belül nem választ nyertes Pályamunkát és hosszabbítási kérelmét sem jelzi Szolgáltató részére, késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér mértéke a Pályázati díj összegének 1%-a, de minimum 1.000,- Ft, maximum 5.000,- Ft/nap. A késedelmi kötbér az értékelési határidő leteltét követő munkanapon válik esedékessé.

Amennyiben a Megbízó a nyertes Pályamunka mellett több Pályamunkára is igényt tart, úgy köteles a közzétételi díj, közvetítői díj, valamint egyéb kiegészítő szolgáltatások díjának megfizetésére minden további Pályamunka esetén. Köteles továbbá minden Megvalósítóval felhasználási szerződés megkötésére.

A Megbízó a nyertes Pályamunka kiválasztása közben, belső chaten felkérheti az adott Megvalósítót arra, hogy a Pályamunkán a Megbízó igényéinek megfelelő javításokat, módosításokat eszközöljön. A módosítások elvégzésére Megvalósító nem kötelezhető.

A Megbízó a Weboldal 5 napot meghaladó elérhetetlensége esetén választása szerint jogosult a Szolgáltatónak átutalt Közvetítői díj visszakövetelésére, vagy jogosult a Pályázati határidőt a kiesés időtartamával meghosszabbítani.

A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megvalósítók által benyújtott pályázatokban szereplő művek szerzői jogi védelem alatt állnak, így a Megbízó a Megvalósító felhasználási engedélye nélkül egyik Megvalósító Pályamunkájából megismert művet, vagy annak valamely részletét sem használhatja fel. A felhasználási szerződés megléte és megkötése Megbízó felelősségi körébe tartozik, amelyhez Szolgáltató csak egy szerződésmintát biztosít.

A nyertes Pályamunka kiválasztása után a nyertes Megvalósító az ÁSZF-ben és felhasználási szerződésben meghatározott módon felhatalmazza a Megbízót a nyertes pályamunka teljeskörű, térben és időben korlátlan felhasználására.

A nyertes Pályamunka kiválasztása után a Szolgáltató kapcsolatot teremt a Megbízóval és a Megvalósítóval. A Megbízó felé számlát állít ki a fennmaradó pályázati költségekről: kiegészítő szolgáltatások, pályázati díj, jutalékok, illetve benyújtja a nyertes pályamű díjára vonatkozó számla igényét a gazdasági társaság Megvalósító felé. A Megvalósító a Szolgáltató által meghatározott csatornákon eljuttatja a nyertes pályaművet és – gazdasági társaság Megvalósító esetén a- számlát a Szolgáltatónak. Amennyiben a Megbízó teljesítette a fennmaradó pályázati költségekről szóló számlát, akkor a Szolgáltató eljuttatja az arra kijelölt csatornákon a nyertes pályaművet a Megbízónak, illetve teljesíti a nyertes pályamű díjának kifizetését a Megvalósító felé.

Szolgáltató a beadott pályamunkákat nem őrzi, azokat a teljes pályázati folyamat lezárását követően végérvényesen és visszavonhatatlanul törli.

A Megbízó a saját maga által indított Pályázatokra nem nyújthat be Pályamunkákat sem önmaga, sem megbízottja közreműködésével, sem saját, sem pedig más Weboldalon regisztrált felhasználónevét felhasználva. Ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a Megbízó Weboldalhoz való hozzáférését felfüggeszteni, vagy megszüntetni.

A Megbízó a pályázat feladása előtt köteles megtekinteni és elfogadni a Weboldalon közzétett: Anonimitás és Plagizálás irányelvek dokumentumot.

Amennyiben a Megbízó a kizárólagossági megállapodást a Szolgáltatóval szemben megszegi – ésszerű időn belül a Pályázati leírásban szereplő feltételekkel azonos, vagy lényegi ponton azonos szolgáltatást vesz igénybe – vagy a Megvalósítóval a Szolgáltató megkerülésével külön megállapodást köt, úgy Megbízó köteles a Szolgáltató részére a Közvetítői Díj összegével megegyező kötbér megfizetésére.

V./ A Megvalósító jogai és kötelezettségei

Az a Felhasználó, aki Pályamunkát kíván benyújtani a Weboldalon kiírt Pályázatokra, köteles a Weboldalon Megvalósítóként regisztrálni.

A Megvalósító az ÁSZF elfogadásával megbízza a Szolgáltatót, hogy a Weboldal biztosításával és rendelkezésre tartásával teremtsen kapcsolatot közte és a Megbízók között, azaz biztosítsa, hogy a Megvalósító benyújthassa Pályamunkáját a Weboldalon.

A Megvalósító a Pályamunka benyújtásakor köteles a szerződéskötéshez, számlázáshoz szükséges, a Weboldalon meghatározott adatokat megadni.

A Megvalósító a Megbízók által indított Pályázatokra Pályamunkákat nyújthat be a Pályázati határidőn belül.

A Megvalósító tudomásul veszi, hogy az általa benyújtott Pályamunka a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvnek megfelelően ajánlatnak minősül, amelyhez a Megvalósító a nyertes Pályamunka kiválasztásáig kötve marad. A Megvalósító tudomásul veszi, hogy a Pályamunkát annak benyújtása után, a Pályázat elbírálásáig nem törölheti.

A Megvalósító a benyújtott Pályamunkát a Pályázati határidőn belül módosíthatja. A nyertes Pályamunka kiválasztása közben a nyertes Pályamunkát benyújtó Megvalósító a Megbízó igényeinek megfelelően javításokat, módosításokat eszközölhet művén. Erre a Megbízó a belső chaten hívhatja fel a Megvalósító figyelmét.

A Megvalósító a Pályamunka benyújtása előtt köteles megtekinteni és elfogadni a Weboldalon közzétett: Anonimitás és Plagizálás irányelvek dokumentumot.

A Megvalósító szavatolja, hogy sem a Pályamunka elkészítése során, sem a Weboldalra általa feltöltött bármely információban nem használja fel más szerzői jogi védelem alatt álló művét, továbbá más szerzői jogi védelem alatt álló művéből nem használ fel részleteket, amelyek a mű felismerését és annak egyértelmű azonosítását lehetővé teszik. Amennyiben a Megvalósító ezen kötelezettségét megszegi, a Szolgáltató a szerződésszegő Felhasználóval kötött szerződést felmondhatja és kizárhatja a Weboldal Felhasználói közül.

A Megvalósító tudomásul veszi, hogy a Pályázatból megismert a Megbízóra vonatkozó, illetőleg a Pályázattal kapcsolatos minden információt köteles megőrizni, azokat nem hozhatja harmadik személyek tudomására a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

A nyertes pályamunka kiválasztása után a Szolgáltató kapcsolatot teremt a Megbízóval és a Megvalósítóval.

A nyertes Megvalósító  – ha gazdasági társaság – köteles számlát kiállítani a nyertes pályamunka díjáról a Szolgáltató felé.

A Megvalósító a Szolgáltató által meghatározott csatornákon eljuttatja a nyertes Pályaművet és – ha értelmezhető – a számlát a Szolgáltatónak. Amennyiben a megbízó teljesítette a fennmaradó pályázati költségekről szóló számlát, akkor a Szolgáltató eljuttatja az arra kijelölt csatornákon a nyertes pályaművet a megbízónak, illetve teljesíti a nyertes pályamű díjára vonatkozó számlát a Megvalósító felé.

A nyertes Pályamunka kiválasztása után a nyertes Pályamunkát benyújtó Megvalósítóval a Szolgáltató az info@rivallo.hu e-mail címen keresztül veszi fel a kapcsolatot.

Szolgáltató a beadott pályamunkákat nem őrzi, azokat a teljes pályázati folyamat lezárását követően végérvényesen és visszavonhatatlanul törli.

Megvalósító a Pályázatokon való részvételével pontokat gyűjt amelyeket nyereményekre válthat. A pontgyűjtés mindenkor hatályos feltételei az alábbi elérhetőségen rögzítettek:  https://rivallo.hu/pontrendszer/

VI./ Felhasználói jogok és kötelezettségek

1./ Regisztráció a Weboldalon

A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy

 • 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy
 • gazdálkodó szervezet képviselője;
 • és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós Felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

A Felhasználó a regisztrációkor és azt kővetően is köteles valós adatokat megadni. Amennyiben, a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre valótlan elemeket tartalmaznak, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót a Weboldal használatából kizárni.

A regisztrációkor megadott felhasználónév nem tartalmazhat elérhetőséget (telefonszám URL. IM azonosító, stb.). trágár, obszcén kifejezést, sem magyar, sem idegen nyelven és nem egyezhet meg a Szolgáltató által nyilvántartott más felhasználónévvel. Amennyiben a Felhasználó a fent leírtak alapján szabálytalannak minősülő nevet ad meg, abban az esetben a Szolgáltató jogosult előzetes figyelmeztetés nélkül a Felhasználó Weboldalhoz történő hozzáférését megtagadni.

A Felhasználó a regisztráció előtt köteles megtekinteni és elfogadni a weboldalon közzétett: Anonimitás és Plagizálás irányelvek dokumentumot.

A Felhasználó által megadott adatok a Weboldalon rögzítésre kerülnek. Amennyiben az adatokban bármilyen változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles átvezetni, ennek elmaradásából eredő károkért való felelősség a Felhasználót terheli.

A Felhasználó kezdeményezheti regisztrációja esetleges törlését, mely így a Szolgáltatóval létesített szerződéses kapcsolat megszűnését eredményezi. A regisztráció végleges törlését követően a Megbízó számlázási adatokkal kapcsolatos személyes adatait a Szolgáltató köteles megőrizni, a Szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata alapján.

2./ Tiltott tartalmak

A Szolgáltató által működtetett Weboldalon jogellenes tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások, különösen képek), továbbá harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például bűncselekmény elkövetésére vonatkozó) felhívás nem helyezhető el.

A Weboldalon tilos az alábbi tartalmak bármilyen formában történő közzététele:

 • olyan tartalom, amely önmagában, vagy a tartalom közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;
 • egy, vagy több személy rágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas tartalom;
 • direkt kapcsolatfelvételre buzdító (email címet, telefonszámot, elérhetőséget tartalmazó weboldalt vagy annak nevét) szöveget, vagy képet elhelyezni kivéve, ha a Felhasználónak a Szolgáltatóval kötött egyéb szerződése azt kifejezetten megengedi a Felhasználó számára;
 • szexuális szolgáltatásra utaló tartalom;
 • tiltott tevékenységek közzététele

VII./ Reklamáció, kapcsolattartás

A reklamációval és kapcsolattartással kapcsolatos részletes szabályokat a Panaszkezelési Szabályzat tartalmazza.

VIII./ Záró rendelkezések

A Szolgáltató, a Megbízó és a Megvalósító arra törekszik, hogy a II./ pontban meghatározott közvetítői jogviszonyból eredő jogvitáikat egymás érdekeinek a figyelembevételével, peres út igénybevétele nélkül rendezzék.

Felek kijelentik és kifejezetten elfogadják, hogy amennyiben közöttük peres eljárásra kerül sor és a hatályos Polgári perrendtartás szerint van rá lehetőség, úgy kikötik a Debreceni Járásbíróság (értékhatártól függően a Debreceni Törvényszék) kizárólagos illetőségét.

Az Általános Szerződési Feltételek vonatkozásában a magyar jog az irányadó. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások alkalmazandók.

Az Általános Szerződési Feltételek készítésének és hatálybalépésének dátuma: 2022. április 01.

PTM Projekt Kft.